Mentions Légales

1. Inleidende bepalingen

1.1. In deze overeenkomst vindt de cliënt de contractuele regels terug betreffende het gebruik van de producten van Aforti BVBA.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.aforti.be (hierna: Aforti) of het loutere bezoeken en raadplegen van Aforti aanvaardt de bezoeker de inhoud ervan en wordt er telkens een nieuwe overeenkomst afgesloten.

1.3. Aforti houdt zich eveneens het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Door het gebruik van de website of ander elektronisch portal van Aforti en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de cliënt deze Algemene Voorwaarden.

1.4. Andere voorwaarden (deze van de cliënt bijvoorbeeld) zullen bijgevolg nooit van toepassing zijn, tenzij Aforti voorafgaandelijk en schriftelijk met de afwijkende voorwaarden akkoord ging.

1.5. De cliënt erkent door de aanvaarding van de overeenkomst dat hij 1) voorafgaandelijk de mogelijkheid heeft gehad de overeenkomst – voorafgaandelijk aan de aanvaarding ervan – na te lezen 2) ze desgevallend clausule per clausule inhoudelijk te onderhandelen en 3) ze af te drukken en op te slaan.

1.6. De cliënt aanvaardt dat het bewijs van diens voorafgaandelijke kennisname en voormelde handeling door Aforti geleverd kan worden door de aanvaarding van de overeenkomst door de cliënt.

2. Begrippen

2.1. Cliënt: Elke natuurlijke- of rechtspersoon, handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar die een bestelling doorgeeft via de website Aforti.

2.2. Bestelling: De aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen Aforti BVBA en de cliënt met betrekking tot de producten die worden aangeboden via Aforti.

2.3. Producten: Alle goederen te koop aangeboden door Aforti BVBA via Aforti. Aforti BVBA biedt via Aforti producten aan die gewoonlijk verkocht worden in apotheken.

3. Informatie

3.1. Aforti besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de medische producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van partners en leverancier, en met foto’s ter illustratie van de medische producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Bepaalde karateristieken van een product, zoals de kleur, formaat, gewicht en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto’s, zoals weergegeven op de website.

3.2. Aforti houdt informatie bij van de voorgaande bestellingen van een cliënt, doch enkel voor logistieke redenen (onder andere aanvullen van de stock). De cliënt mag niet veronderstellen dat de historiek van zijn bestellingen aanleiding zal geven tot een automatische waarschuwing (dosis, interactie met andere geneesmiddelen).

4. Bestelling

4.1. Al de informatie bezorgd door de cliënt, als het coderen van gegevens die inherent zijn aan zijn bestelling, verbindt hem. Aforti kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de cliënt zijn begaan tijdens het ingeven van de bestemmingsgegevens (leveringsadres, facturatieadres inclusief). Aforti kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

4.2. De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van de inhoud en de datum van de bestelling.

4.3. In het algemeen en zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt Aforti zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.

4.4. Bijna al de producten zijn op voorraad. Indien het bestelde product niet in voorraad of niet onmiddellijk op voorraad is, zal Aforti via e-mail de cliënt over de vertraging van de levering inlichten. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.

4.5. Enkel handelingsbekwame personen naar het Belgische recht kunnen een bestelling plaatsen.

5. Levering

5.1. Door het plaatsen van een bestelling, engageert de cliënt zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. De solidaire aansprakelijkheid van Aforti BVBA kan in dat opzicht niet spelen.

5.2. De tarieven van levering en tijd zijn beschikbaar op de site Aforti. Geen enkele compensatie kan geclaimd worden aan Aforti of aan vervoerder door de cliënt in het geval van laattijdige levering.

5.3. Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de cliënt of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt. In de hypothese dat een of meerdere bestelde producten gebrekkig of beschadigd zijn, moet de cliënt of de bestemmeling onmiddellijk het noodzakelijke voorbehouden formuleren aan de vervoerder op moment van de levering.

5.4. De cliënten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.

6. Teruggave

6.1. In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand, heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. De cliënt beschikt over een tijd van zeven kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar de Aforti BVBA tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten terugbezorgen, in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires.

6.2. Indien de goederen zijn toegezonden aan Aforti onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Aforti zich ertoe de betalingen door de cliënt gedaan terug te geven en dit zonder kosten. In het geval waar de leveringskosten initieel gedragen waren door Aforti dan worden die kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag van de cliënt. De teruggave intervenieert in een tijdsbestek van maximum veertien dagen te beginnen vanaf de ontvangst van de koopwaar door Aforti.

7. Prijs

7.1. De prijs is steeds in euro en BTW inclusief. De prijs vermeld op de product data- sheets stemt niet overeen met de kosten gerelateerd aan het transport.

7.2. Aforti behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestellingen.

8. Betaling

8.1. De prijs van de goederen is te betalen cash door één van de betalingsmiddelen voorgesteld op de dag van bestelling.

8.2. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een intrest van 12 % per jaar tot de volledige betaling.

8.3. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10% met een minimum van 50 euro zelf bij toekenning van een termijn van respijt, ten titel van conventioneel strafbeding, als forfaitaire schadevergoeding wegens buiten gerechtelijke kosten, zonder dat deze bepaling een beletsel vormt voor de eventuele toepassing van art. 1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Aforti en de Aforti BVBA kunnen in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten.

9.2. De aansprakelijkheid van Aforti en Aforti BVBA zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto’s gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten exemplarische titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen bekendgemaakt op de data-sheets zijn louter van indicatieve titel. De cliënt engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven door de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het product. Het is dat bericht dat de informatie bevat (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de gebruiker dient te respecteren.

10. Garantie

10.1. In geen enkel geval kunnen Aforti of Aforti BVBA verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van Aforti of Aforti BVBA is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

10.2. Aforti garandeert in het kader van huidige overeenkomst enkel de deugdelijke levering van de producten aan de hand van de door de cliënt verstrekte gegevens. Aforti garandeert nooit het bereiken van een bepaald resultaat. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de door Aforti geleverde producten, wordt weergegeven op de bijsluiter van de fabrikant. De door Aforti geleverde producten zitten in de verpakking van de fabrikant. De cliënt is verplicht de instructies en de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant voorafgaandelijk aan het gebruik van de producten na te lezen en in geval van de minste onduidelijkheid of twijfel aan het gebruik contact op te nemen met Aforti.

10.3. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de cliënt het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Cliënten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

10.4. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de cliënt thuis zijn afgeleverd, dient de cliënt vooraf contact op te nemen met Aforti waarna de cliënt het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Aforti.

10.5. Bij vaststelling van een gebrek moet de cliënt Aforti zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van twee maanden na vaststelling ervan door de cliënt te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

10.6. De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

10.7. De garantie is niet overdraagbaar.

11. Persoonsgegevens

11.1. Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is essentieel voor de verwerking en versturing van bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.

11.2. Aforti en Aforti BVBA verbinden zich er toe om de gegevens van hun clieënten nooit aan derden door te geven.

12. Intellectuele eigendom

De teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto’s, datasheets en andere illustratieve elementen op de website zijn beschermd door het auteursrecht en in het algemeen door de principes van het recht op intellectuele eigendom. De inhoud van de site Aforti mag niet worden gekopieerd. Niets mag worden veranderd, niets mag op een andere site worden geplaatst, niets mag worden gepubliceerd in welke vorm ook zonder geschreven voorafgaande toestemming van Aforti en Aforti BVBA. Deze site kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die door de auteursrechten van derden beschermd zijn. Aforti en Aforti BVBA geven op geen enkele manier en in geen enkel geval de toestemming om hun intellectuele eigendom, noch die van derden te gebruiken.

13. Toepasselijk recht bij geschillen

13.1. Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de cliënt en Aforti/Aforti BVBA zich er toe om – alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen – de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen.

13.2. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Aforti BVBA bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de cliënt.

13.3. De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de cliënt en Aforti/Aforti BVBA zijn onderworpen aan het Belgische recht.