Privacybeleid

Privacy verklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer u beroep op ons doet en ons uw gegevens overmaakt, deelt u ons immers

persoonsgegevens mee. U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.

In deze privacy verklaring leest u hoe we dit doen.

De Privacy verklaring is eveneens van toepassing op de website www.aforti.be, beheerd door AFORTI BV met zetel te Zaffelare-

Dorp, 9080 Zaffelare (B) en met ondernemingsnummer BE 0636.947.035 (hierna “wij”).

Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacy verklaring. Wij kunnen op elk moment

het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen enkel persoonsgegevens wanneer u beslist om identificatiegegevens aan ons, al dan niet via de website, mee te

delen: we verzamelen enkel naam en contactgegevens.

Verder verzamelen we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen.

U kan onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens

verzameld worden via Cookies, bijvoorbeeld om de taal waarin u de website bekijkt te registreren.

COOKIES

Op de website van AFORTI maken wij gebruik van cookies. Omdat wij uw privacy belangrijk vinden en wij uw bezoek aan onze

websites zo aangenaam mogelijk wensen te maken, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij deze cookies

gebruiken.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw computer of mobiel apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

Deze cookies bevatten informatie bv. De taalvoorkeur, zodat deze informatie niet telkens opnieuw ingegeven dient te worden bij

een nieuw bezoek aan de website en/of webshop.

Welke cookies worden er geplaatst via onze site?

•Functionele of noodzakelijke cookies: Deze cookies zorgen ervoor dat de websites behoorlijk functioneert. We hanteren

functionele cookies om onze website in staat te stellen om de door u gemaakte keuzes te onthouden en om zo verbeterde en meer

persoonlijke functies aan te bieden. Deze cookies kunnen uw onlineactiviteiten op andere websites niet volgen en verzamelen geen

informatie die later kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Evenmin onthouden deze cookies welke websites u hebt

bezocht, met uitzondering van uw bezoek aan onze website.

•Analytische cookies: Via analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden (Google Analytics) informatie over het gebruik

van onze website door de gebruikers. Door het gebruik van de website te meten en in kaart te brengen kunnen wij deze verbeteren

en aldus het gebruiksgemak ervan optimaliseren. Volgende gegevens worden bv opgeslagen: browserkenmerken, wanneer en

hoelang je de website gebruikt; welke pagina’s worden bezocht, of de functionaliteiten worden gebruikt,…

•Social media cookies van derden: Deze cookies worden door de sociale media websites zelf geplaatst; deze cookies zorgen

ervoor dat functies van die websites mogelijk zijn, bv. Een youtubefilmpje, google maps, iets liken of delen via facebook of andere

kanalen. Wij verwijzen u hiervoor graag door naar de verklaringen op de websites van deze sociale mediakanalen.

•Tracking cookies: Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo uw online gedrag op onze

website in kaart te brengen.

Tot wie kan u zich richten?

Indien u vragen, klachten of opmerkingen heeft, kan u contact opnemen met ons:

– per e-mail aan: info@aforti.be

– Per brief: AFORTI BV

Tav verantwoordelijke gegevensverwerking

Zaffelare-Dorp 51

9080 Zaffelare

Belgium

Hoe kan u cookies verwijderen, blokkeren of uw instellingen aanpassen?

Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast ten einde alle cookies te weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u

onze website bezoekt. Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat we cookies op uw apparaat plaatsen. Wanneer u

cookies wil blokkeren, bestaande cookies wil verwijderen of uw cookie-instellingen wil wijzigen, dan moet u dit doen via uw

browserinstellingen. Deze instellingen vindt u in de “opties” of “voorkeuren” menu van uw internetbrowser. Mocht u geen enkele

cookie willen installeren, dan kan u dit aangeven in uw browser. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw

browser. Wij willen u er wel op wijzen dat het verwijderen of blokkeren van cookies met zich mee zal brengen dat zekere delen van

onze website of bepaalde grafische elementen niet langer toegankelijk zijn voor u of er niet even aantrekkelijk uitzien. Bovendien

kan de toegang tot het gebruik van specifieke applicaties geweigerd worden.

Wijzigbaarheid

AFORTI heeft het recht om deze cookieverklaring te wijzigen. Dit cookiebeleid werd het laatst gewijzigd op 09/01/2020.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt

Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst

Om advies te verstrekken rond uw gezondheid, zowel preventief als curatief, in de meest brede zin

Om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om u (nieuws)berichten en

promotionele berichten te verzenden

Om onze werking en service te evalueren

Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor

het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens met uw toestemming, indien het nodig is om u onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk

verplicht is.

We kunnen uw persoonsgegevens wel delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening

gegevensverwerking doen (facturatie bvb). Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker

wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de

gevallen omschreven in deze privacyverklaring.

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de

gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken:

wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht,

in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze

onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke

maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit

op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals

het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

De gegevens worden verwijderd 5 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in

geval van een lopend geschil.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang en verbetering

Het recht op toegang en verbetering kunt u, in overeenstemming met de Belgische Privacywet, te allen tijde uitoefenen. Dit kan

door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar www.aforti.be.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons gegeven heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te

ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij.

Recht om gegevens te wissen

U kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, uw recht om gegevens te

wissen uitoefenen door een verzoek te verzenden met een bijhorende kopie van uw identiteitskaart naar www.aforti.be.

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zullen wij deze

persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te

voldoen.

Recht op verzet en klachten

Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet langer verwerken, kan u uw toestemming te allen tijde – geheel of gedeeltelijk –

intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen. Dit kan door een verzoek te

verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar www.aforti.be.

Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan www.aforti.be.. Wij

verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht

neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: https://www.privacycommission.be).

Zijn uw gegevens veilig bij ons?

Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens

doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

Zo krijgen enkel bevoegde personen toegang tot uw gegevens, na een dubbele verificatieprocedure op onze server beschermd

door www.combell.com, o.a. door encryptie via SSL technologie.

Contact opnemen

Indien u verdere vragen heeft over deze privacy verklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of

instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier:

Adres: Zaffelare-Dorp 51 9080 Zaffelare (B)

E-mail: info@aforti.be